Draadloze camera kopen?
 Brandblussers Gevuld Met Water En Schuim  thumbnail

Brandblussers Gevuld Met Water En Schuim

Published Aug 01, 23
9 min read

Wat Is BrandDe nadruk verschuift specifiek naar het aspect brandveiligheid. Hiervoor worden eveneens extra middelen voorzien. 8990 Onderzoek veiligheid verenigingslokalen In 2008 voerde de Universiteit Gent, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media, een onderzoek naar de algemene veiligheid van verenigingslokalen in de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport. De studie had tot doel de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus in deze materie in beeld te brengen, de problematiek te schetsen en hiaten in regelgeving en uitvoering op te lijsten.

Meer info over de ondersteunende maatregelen rond brandveiligheid kan je opvragen bij de provinciale jeugddiensten. Enkele provinciale overheden ondersteunen de gemeenten ook door het aanbieden van modelreglementen, maar over de zin en kwaliteit van provinciale modelreglementen is het laatste woord nog niet gezegd - Prijs Deurmagneten. Vele van deze reglementen zijn niet op maat van de jeugdsector opgesteld (onrealistische eisen en verwachtingen) en lopen dan ook het gevaar dode letter te blijven.

91 De gemeenteraad kan hiertoe brandveiligheidvereisten opnemen in de gemeentelijke bouw- en politiereglementen (bijvoorbeeld een politieverordening op horecazaken, publiek toegankelijke inrichtingen, lokalen met dansgelegenheid, bivakhuizen ). Het college van burgemeester en schepenen kan net als de provinciale bestendige deputatie voorwaarden verbinden aan stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. Deze regels mogen uiteraard geen afbreuk doen aan regelgeving opgesteld door de hogere beleidsniveaus. Compatimentering.

De brandweer kan ook op basis van haar ervaring en kennis van andere reglementen oordelen of een jeugdlokaal brandveilig is. Het hebben van een specifiek reglement geeft de brandweer, zeker in grotere gemeenten (met meer jeugdwerk), wel een betere houvast bij de beoordeling. Er zijn twee belangrijke spelers op gemeentelijk niveau: De burgemeester is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op zijn grondgebied.

Hij dient toezicht te houden op de uitvoering van de wetgeving en heeft de politiebevoegdheid om onder andere (brand)onveilige gebouwen te sluiten - Conventionele gasdetectie - All Fire Security. De burgemeester moet jeugdwerkinfrastructuur en andere gebouwen op zijn grondgebied dus veilig (laten) maken en dat controleren. Als een gebrek aan maatregelen incidenten of calamiteiten veroorzaakt, dan zal de burgemeester daarvoor ter verantwoording worden geroepen.

Offerte Brandwerende Deuren

Zij heeft ervaring en kennis van zaken. De burgemeester kan haar verzoeken adviezen af te leveren over bepaalde gebouwen. Als de brandweer adviseert dat het gebouw niet geschikt is, moet de burgemeester de juiste beslissing nemen en een vergunning weigeren (Services Signalisatie). Het is dus aan te raden eerst een expert (anders dan de brandweer) de infrastructuur te laten controleren, vervolgens op basis van zijn advies de nodige aanpassingen te doen en pas daarna de brandweer te laten komen.

We richten ons verder in dit hoofdstuk dan ook bijna enkel op het lokale beleid. 9192 2 EEN GOED BRANDVEILIGHEIDSBELEID Dit hoofdstuk is niet specifiek gericht op leiders, leidsters en bestuursleden van jeugdverenigingen, maar richt zich eerder op medewerkers van jeugddiensten en schepenen van jeugd, maar ook op vrijwilligers in de jeugdraad.  1. 1 DE PRINCIPES Een goed brandveiligheidsbeleid is: een beleid op maat, in overleg met het jeugdwerk, dat haalbaar en realistisch is OP MAAT VAN HET JEUGDWERK. OP MAAT VAN VRIJWILLIGERS. We zijn het er absoluut mee eens dat elk gebouw brandveilig moet zijn. Toch vraagt het jeugdwerk een aparte benadering: Jeugdwerk is niet de meest kapitaalkrachtige sector: jeugdwerkinitiatieven zijn afhankelijk van subsidiëring van de gemeente, en jongeren beheren vaak zelf het gebouw.

Verder houdt reglementering best rekening met de diverse functies die lokalen in het jeugdwerk krijgen (bijvoorbeeld jeugdhuizen met drankgelegenheid, lokalen die verhuurd worden, lokalen met werking in het weekend, lokalen met occasionele overnachting ). De eigenheid van het jeugdwerk moet worden gerespecteerd. Regels die ervoor zorgen dat er geen zetels meer in het lokaal mogen staan of geen posters aan de muur mogen hangen, staan een goede werking van een jeugdvereniging in de weg IN OVERLEG MET HET JEUGDWERK Het jeugdwerk en de jeugdraad zijn twee belangrijke partners bij het uitwerken en nadien uitvoeren van een brandveiligheidsbeleid.

Gebruik hun kennis en ervaringen om zowel de problemen als de kansen in kaart te brengen - Hoeveel branddetectoren?. 92 Vervolgens is het belangrijk hen te betrekken bij de verdere uitwerking van beleidsmaatregelen. Ook in deze fase kan hun expertise goed van pas komen. En door rekening te houden met hun opmerkingen en suggesties, zorg je ook voor een gedragen beleid, wat de uitvoering zeker ten goede komt.

Expert Brandwerende Wanden

Het zijn uiteindelijk vooral jeugdwerkers die in hun eigen gebouwen mee het brandveiligheidsbeleid moeten uitvoeren. Maar naast de praktische uitvoering is het ook belangrijk hen te betrekken bij de opvolging en evaluatie van de uitgewerkte maatregelen. Als er dan moet bijgestuurd worden, zijn zij het opnieuw die mee kunnen/moeten aangeven wat wel of niet lukt, en waarom niet EEN HAALBAAR BELEID Het heeft maar zin om een brandveiligheidsbeleid te voeren als de beleidsmaatregelen ook effectief kunnen uitgevoerd worden - Automatische blussystemen.

Haalbaar = De gemeente koppelt voldoende (financiële) middelen aan de verschillende acties. Werken rond brandveiligheid vergt de nodige werken en investeringen, en die kunnen vele jeugdwerkingen niet alleen dragen. Het jeugdwerk krijgt voldoende tijd om rond brandveiligheid te werken. Zeker indien er werken en investeringen moeten gebeuren, zullen de meeste jeugdwerkingen dat over een aantal jaren moeten spreiden.

Een goed stappenplan geeft zowel het beleid als de jeugdwerking een goed beeld van wat er wanneer dient te gebeuren, en maakt de opvolging heel wat gemakkelijker - Oplossingen Automatisch Blussysteem Keukens. De individuele aanpak zorgt ook voor een grotere motivatie bij de verschillende partijen om er effectief werk van te maken. Geen reglementering zonder subsidiëring en ondersteuning Als men binnen het brandveiligheidsbeleid kiest voor een reglementering met duidelijke, nacheckbare normen, dan moet er ook worden nagedacht over subsidiëring (financiële middelen om de normen te kunnen uitvoeren) en ondersteuning (expertise ter beschikking stellen, vorming ).

Eisen bepalen zonder er geld en ondersteuning tegenover te stellen, is een doodsteek voor het lokale jeugdwerk (Advies Automatische Blussystemen). De meeste jeugdwerkorganisaties zijn voor hun werking immers afhankelijk van overheidsondersteuning. 9394 2. 2 HOE BEGIN IK ERAAN? Hoe begin je als gemeente aan een brandveiligheidsbeleid? We geven je een aantal logische stappen mee die je op weg zetten.

Op die manier weet iedereen welke voorwaarden er gehanteerd zullen worden. Door deze voorwaarden samen te bespreken (en niet eenzijdig op te leggen), weet iedereen waarom bepaalde zaken gevraagd worden. Net dit vergroot de kans op een succesvol beleid! 2 Nulmeting Controleer alle jeugdwerklokalen in de gemeente. Je kan dit door de brandweer laten doen, maar je kan evengoed zelf de nodige voorwaarden controleren.

Kies

Indien niet alles in orde is, kan een burgemeester een lokaal laten sluiten. Het voordeel van een formele controle door de brandweer is dat je exact weet wat je moet aanpassen om in orde te zijn én dus een attest te krijgen (zie ook verder). Wanneer alle controles zijn gebeurd, kan je de totale situatie inschatten.

Tijd om het jeugdwerk, bestuur en de brandweer samen te roepen om na te gaan hoe je alles gaat aanpakken. Wat moet je dringend aanpakken? Wat kan met een zeer kleine inspanning (zowel financieel als materieel) aangepast worden? Je stelt dus een prioriteitenlijst op waarbij je rekening houdt met de dringendheid, kostprijs, haalbaarheid... Weboldal.

Dit leidt tot een gezamenlijk (meerjaren)stappenplan. 9495 Subsidiëring of niet? Veel maatregelen kunnen pas uitgevoerd worden als er de nodige middelen voor worden vrijgemaakt. Je kan als gemeente zelf gaan investeren, maar dikwijls wordt er ook via subsidies gewerkt. Er bestaan verschillende mogelijkheden. Onderzoek goed welk mechanisme in jouw geval het meest aangewezen is.

Wanneer de nodige budgetten en tijd voorzien zijn, komt het erop aan om de vooropgestelde aanpassingen uit te voeren. 5 Brandveiligheidattest Van zodra een jeugdlokaal brandveilig is, kan het een brandveiligheidattest krijgen. Het is de burgemeester die, op advies van de brandweer, zo n attest kan uitschrijven. De burgemeester volgt meestal het advies van de brandweer.

Maar mits de nodige aandacht, onderhoud en zorg kan het geen probleem zijn om dit attest keer op keer te halen - Nazicht Brandhaspels. Net zoals met zoveel zaken, is de eerste keer de moeilijkste. 6 Evaluatie Het stappenplan is waarschijnlijk gespreid over een langere periode, waardoor een tussentijdse evaluatie aangewezen is. Was de timing haalbaar, moeten er zaken bijgestuurd worden...? Het is belangrijk om zeker op het einde van zo n stappenplan goed te evalueren, en toekomstplannen te maken.

Vragen Conventioneel Branddetectiesysteem  1. 1 METEN IS WETEN - GENT In het voorjaar van 2007 werkte de jeugddienst van Gent samen met een architectenbureau en VVJ voor de screening brandveiligheid van de Gentse jeugdlokalen. Ze gingen na in hoeverre ze in overeenstemming zijn met de vereiste brandveiligheidsnormen, zoals nooduitgangen, de brandweerstand van de constructie-elementen, de aanwezige blusmiddelen.

De Jeugddienst zal, wat brandveiligheid betreft, een prioriteitenlijst opstellen van lokalen die het dringendst moeten aangepakt worden om aan de nodige vereisten te voldoen. Hieraan wordt een actieplan gekoppeld, met daarin onder andere een aangepast subsidiereglement voor verbouwingswerken en het ter beschikking stellen van aparte loodsen voor materiaal. De Gentse jeugddienst beschikt ook over lokalenconsulenten die zich met het thema jeugdwerkinfrastructuur (en dus ook brandveilige jeugdwerklokalen) bezig houden.

2 VOLHOUDEN IS DE BOODSCHAP MECHELEN In 2003 stelde de stad Mechelen een voltijdse jeugdwerker vrij om iets te doen aan de erbarmelijke staat van de Mechelse jeugdlokalen. Ondertussen zijn bijna alle jeugdlokalen in Mechelen gesaneerd en redelijk brandveilig. De jeugddienst blijft zijn inspanningen ook de komende jaren verder zetten.

4 ZELF INVESTEREN MERKSPLAS Merksplas investeert zelf in brandveilige jeugdwerklokalen. Zo gaan ze de gevaarlijke houtkachels en open haard in de verschillende gemeentelijke jeugdlokalen vervangen, en plannen ze aparte bergruimte voor de verschillende jeugdwerkingen in het gemeentemagazijn. 3. 5 GEMEENTELIJK ADVIES - PUURS Jeugdwerkorganisaties uit Puurs die willen (ver)bouwen, kunnen rekenen op advies vanuit de gemeente.

Hieronder vind je enkele tips terug om als jeugdwerking/jeugdraad hieraan te werken. Zet de tips meteen om in acties. Huur Brandblussers Korte Termijn. BEGIN EEN APART LOBBYGROEPJE Breng een paar mensen samen in een apart actiegroepje om stappen te ondernemen en acties uit te werken. Betrek hier liefst ook oud-leiding en ouders bij. Dit werpt ontegensprekelijk meer gewicht in de schaal, zeker als ze gekend zijn in de gemeente.

Brandslangen In Rood

ALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

Terugkoppelen en overleggen met de volledige leidingsploeg of de AV van de jeugdraad is uiteraard een voorwaarde. ZOEK BONDGENOTEN Zoek bondgenoten, mensen die jullie standpunt delen, binnen de jeugdraad, binnen de gemeenteraad... Vraag aan ouders, oud-leiding, bevriende organisaties en sympathisanten om het signaal van de groep mee te versterken naar de plaatselijke beleidsmakers.

Zo zullen er ook wel sportclubs en andere organisaties of instellingen in de gemeente zijn die hieraan willen werken. EERST OVERLEG, DAN PAS ACTIE Vraag een onderhoud met de betrokken schepen en/of de burgemeester (met hetzelfde groepje mensen). Elk kan zijn verhaal (nog eens) doen. Stel het probleem aan de kaak op de gemeenteraad.

99100 ENKELE ACTIES Acties kunnen het overleg ondersteunen, maar zullen vaak pas ondernomen worden wanneer je het gevoel hebt dat het overleg in het slop zit - Aanbod Schuimblussers. Je krijgt maar geen antwoord, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Op dat moment kan een actie schot in de zak brengen.

Latest Posts

Alarmsystemen Kopen? Bestel Online

Published Jan 04, 24
7 min read

Mobeye Mobiele Alarmsystemen

Published Dec 30, 23
7 min read

Oplossingen Automatisch Blussysteem Keukens

Published Aug 01, 23
10 min read